ЗАЯВКА за обучение

* означава това, което се изисква

Моля, потвърдете съгласието си, че предостявяте Вашето име и имейл във връзка с участието си в онлайн обучение "САНКХЯ ШАСТРА", стартиращо на 17.10.2019г. с цена 260 лв.

Email Marketing Powered by Mailchimp